herb

Witamy w serwisie Powiatu Międzychodzkiego

STRONA GŁÓWNA

Administracja

pomniejsz powiększ
niedowidzacy
kreska belka

belka

Turystyka

kreska
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
belka

Na skróty

ico ico ico
galeria mapa powiatu kontakt
ico ico ico
dofinansowanie NFOSiGW linki noclegi
ico ico ico
BIP Facebook e-urząd
ico ico ico
Oferty inwest. Uwaga Pogoda
kreska

e-urząd

kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Dyżury aptek w 2015/2016

Pomoc medyczna w nocy i święta

belka

KALENDARIUM

PNWTŚRCZPTSOND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<<< << 2016-08 >> >>>
belka

POGODA


 

puzzle belka

Wydziały

 

WAŻNE ! Zgodnie z zasadami demokracji i samorządności obowiązującymi w Polsce - ani administracja, ani samorząd powiatu nie są zwierzchnikami nad gminami. Gminy są samorządne. Powiat nie narzuca, ani nie poleca nic gminom.

STAROSTWO POWIATOWE

Starostwo Powiatowe działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie statutu Powiatu Międzychodzkiego i Regulaminu Organizacyjnego .
Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu. Starosta jest kierownikiem Starostwa.

 

 

Starostwo
WYDZIAŁY STAROSTWA

Wzory druków do załatwiania wielu spraw w Starostwie są do pobrania na stronie BIP - EBOI    http://eboi.powiatmiedzychodzki.pl

 

 

Godziny pracy Starostwa : 7.30-15.30 (poniedziałki 8.00-16.00)

 

Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych :
Kier. Agnieszka Leśniewska
tel. 95-7488723, lub- 40
e-mail : budownictwo@powiat-miedzychodzki.pl , promocja@powiat-miedzychodzki.pl
(oraz samodzielne stanowisko w Sierakowie, w budynku Urzędu Gminy Sieraków
  tel. 61-2955867)

zamówienia publiczne - Arkadiusz Halasz - tel. 95-7488726

- sprawy :
* pozwolenia na budowę
* pozwolenia na rozbiórkę obiektów
* pozwolenia na  zmianę sposobu użytkowania obiektu,
* zatwierdzanie projektów
* zgłaszanie budowy lub rozbiórki nie wymagającej zezwolenia.

* opracowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych, 
* przyjmowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących potencjał gospodarczy, firmy, podmioty obsługi ruchu turystycznego, 
* współpraca ze środowiskiem agroturystycznym, popularyzacja turystyki, 
* współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie promocji powiatu, 
* wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (przez przekazywanie informacji o przepisach, szkoleniach, ofertach kooperacyjnych), 
* współpraca zagraniczna,
* punkt informacyjny Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa (nt. poręczeń kredytowych)
* prowadzenie zamówień publicznych, inwestycji powiatowych 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami :
Kierownik Wydziału: Geodeta Powiatowy Wojciech Pawlak,
tel.95-7488729
e-mail : geodezja@powiat-miedzychodzki.pl

w składzie Wydziału:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
zastępca kierownika Wydziału i kierownik referatu:  Z.Szukała
tel.95-7488727 do- 33
e-mail : nieruchomości@powiat-miedzychodzki.pl
oraz:
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
kierownik PODGiK
tel. 95-7488730, lub 95-7488731
fax 95-748 8730
e-mail: podgik@powiat-miedzychodzki.pl


- sprawy :
* informacje i zaświadczenia z ewidencji gruntów,
* zaświadczenia o własności gruntów, też z przedwojennych ksiąg katastru,
* informacje do odzyskania gospodarstw, zwrotu odebranych w reformie rolnej,
* uwłaszczenia, sprawy działek dożywotnich za rentę i własności gruntów pod budynkami,
* ochrona gruntów rolnych ( decyzje o zgodzie na wyłączenie z użytkowania rolniczego),
* wymiar opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, za "zarząd trwały",
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
* uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenu,
* przekazywanie mienia ze Skarbu państwa za mienie pozostawione na Wschodzie,
* przekazywanie mienia osobom prawnym w związku z ich roszczeniami,
* udostępnianie informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych geodetom i firmom geodezyjnym;


Wydział Komunikacji i Dróg :


Komunikacja - (budynek Starostwa - wejście od strony parkingu)
G.Prętkowska
tel. 95-748 8751 (REJESTRACJA POJAZDÓW)
tel. 95 748 8752 (PRAWA JAZDY)
fax 95-748 8754
e-mail : komunikacja@powiat-miedzychodzki.pl
Czynne: w poniedziałki i czwartki: 900 - 1500
             we  wtorki, środy i piątki: 800 - 1400


- sprawy :
* rejestracja pojazdów,
* wydawanie nowych i wymiana praw jazdy,
* wydawanie kart pojazdu dla sprowadzonych z zagranicy,
* wpisy w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu,
* świadectwa kwalifikacyjna dla kierowców,
* zezwolenia do prowadzenia szkoleń kierowców,
* ewidencja instruktorów nauki jazdy;


Drogi ul. Wigury 12
kier. M.Osowski
tel.95- 748 3690
fax 95-748 3790 

e-mail : drogi@powiat-miedzychodzki.pl
Czynny w godz. 7 - 15

- sprawy : 
* dróg powiatowych , 
* współpraca z przewoźnikami, 
* zezwolenia na przewozy osób (nie taksówki) na terenie powiatu, 
* zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach pow. i gminnych, 
* upoważnienia dla stacji kontroli pojazdów, 
* upoważnienia dla diagnostów, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :
kierownik - M.Figlarz
tel.95-7488720
fax 95-7482430
e-mail : srodowisko@powiat-miedzychodzki.pl

- sprawy z zakresu : prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki rolnej i leśnej, gospodarki odpadami,np.:
* wydawanie kart wędkarskich,
* rejestracja łodzi rybackich,
* pozwolenia wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, na ścieki, na korzystanie z wód do celów rybackich, na wykonanie budowli wodnych) ,
* dzierżawienie obwodów łowieckich,
* zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
* plany urządzenia lasów poza Skarbem Państwa, cechowanie drewna pozyskanego z tych lasów, nadzór nad tymi lasami,
* zezwolenia na odstrzał i odłów redukcyjny zwierzyny,
* zezwolenia na charty rasowe i mieszane,
* uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji lub obiektu budowlanego mogącego pogorszyć stan środowiska,
* oskarżyciel publiczny w sprawach o złamanie przepisów ochrony środowiska,
* decyzje o nadaniu uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
* kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
* rejestr pomników przyrody,
* koncesje na wydobywanie kopalin ( na mniejszą skalę, do 2 ha),
* sprawy reproduktorów i rozrodu zwierząt gospodarskich,Wydział Spraw Obywatelskich :
I.Klapczyński
tel. 95-74887 39
e-mail : kryzysowe@powiat-miedzychodzki.pl


- sprawy :
* sprawy zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
* pozwolenia na zbiórki publiczne na terenie powiatu,
* zezwolenia związane z organizowaniem imprez masowych,
* sprawy obronności

* zgłoszenia rzeczy znalezionych,
* zgody na sprowadzanie zwłok z zagranicy,
* nadzór nad przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
* współdziałania z Radą Społeczna SP ZOZ;Wydział Oświaty, Kultury i Sportu :
kierownik : D.Nowak
tel. 95-7488719
e-mail : oswiata@powiat-miedzychodzki.pl

- sprawy :
* sprawy szkół ponadgminnych (ponadgimnazjalnych) i specjalnych,
* sprawy kultury, ruchu artystycznego, bibliotek,
* sprawy sportu, sportu szkolnego, klubów sportowych,
* stowarzyszenia kultury fizycznej ,
* oznakowanie zabytków, powiadomienia o znaleziskach archeologicznych,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów :
Miłosz Kiełczewski
tel. 95-7488738
e-mail : rzecznik@powiat-miedzychodzki.pl

* udziela porad i informacji dla konsumentów oraz w zakresie prawa pracy dla obywateli :
w Biurze we wtorki , w godz. : 7:30 - 15:30
* wytacza powództwo na rzecz konsumentów w trybie określonym przepisami prawa,
* inicjuje zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,

* współdziała z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności :
Przewodnicząca - Ewa Silewicz
tel.95-7488724
e-mail: zoon@powiat-miedzychodzki.pl
* wszystkie sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności (do celów nierentowych)

*Wydz. Finansowy
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piechowiak
tel. 95-7488718,- 21 lub -25
e-mail : skarbnik@powiat-miedzychodzki.pl

*Wydz. Organizacyjny
Sekretarz Powiatu - Małgorzata Dorota Kiełbasa
tel. 95-7488715
fax 95-7482430
e-mail : sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl

oraz pozostałe komórki organizacyjne Starostwa :
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
A.Napierała
tel.95-7488734
e-mail : kontrola@powiat-miedzychodzki.pl

Stanowisko Pełnomocnika ds. informacji niejawnych
Biuro Rady Powiatu
K. Talarek
tel. 95-7488742
e-mail : rada@powiat-miedzychodzki.pl