herb

Witamy w serwisie Powiatu Międzychodzkiego

STRONA GŁÓWNA

Administracja

kreska belka

belka

Turystyka

kreska
belka

Na skróty

ico ico ico
galeria mapa powiatu kontakt
ico ico ico
dofinansowanie NFOSiGW linki noclegi
kreska

e-urząd

kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Zapraszamy ! - imprezy w powiecie

dyżury aptek w 2014

Rozkłady jazdy autobusów i busów

Obwieszczenie z 25.09.2012 r. o zmianie składu Rady Powiatu

Pomoc medyczna w nocy i święta

belka

KALENDARIUM

PNWTŚRCZPTSOND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
<<< << 2014-04 >> >>>
belka

POGODA


 

belka

Wydziały

 

WAŻNE ! Zgodnie z zasadami demokracji i samorządności obowiązującymi w Polsce - ani administracja, ani samorząd powiatu nie są zwierzchnikami nad gminami. Gminy są samorządne. Powiat nie narzuca, ani nie poleca nic gminom.

STAROSTWO POWIATOWE

Starostwo Powiatowe działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie statutu Powiatu Międzychodzkiego i Regulaminu Organizacyjnego .
Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu. Starosta jest kierownikiem Starostwa.

 

 

Starostwo
WYDZIAŁY STAROSTWA

Wzory druków do załatwiania wielu spraw w Starostwie są do pobrania na stronie BIP www.powiat.miedzychod.samorzady.pl

 

 

Godziny pracy Starostwa : 7.30-15.30 (poniedziałki 8.00-16.00)

 

Wydział Architektury i Budownictwa :
p.o.kier.D.Wojkowska
tel. 95-7488723, lub- 40
e-mail : budownictwo@powiat-miedzychodzki.pl
(oraz samodzielne stanowisko w Sierakowie, w budynku Urzędu Gminy Sieraków
  tel. 61-2955867)

- sprawy :
* pozwolenia na budowę
* pozwolenia na rozbiórkę obiektów
* pozwolenia na  zmianę sposobu użytkowania obiektu,
* zatwierdzanie projektów
* zgłaszanie budowy lub rozbiórki nie wymagającej zezwolenia.Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami :
Kierownik Wydziału: Geodeta Powiatowy Wojciech Pawlak,
tel.95-7488729
e-mail : geodezja@powiat-miedzychodzki.pl

w składzie Wydziału:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
zastępca kierownika Wydziału i kierownik referatu:  Z.Szukała
tel.95-7488727 do- 33
e-mail : nieruchomości@powiat-miedzychodzki.pl
oraz:
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
kierownik PODGiK: E. Jagodzińska
tel. 95-7488730, lub 95-7488731
fax 95-748 8730
e-mail: podgik@powiat-miedzychodzki.pl


- sprawy :
* informacje i zaświadczenia z ewidencji gruntów,
* zaświadczenia o własności gruntów, też z przedwojennych ksiąg katastru,
* informacje do odzyskania gospodarstw, zwrotu odebranych w reformie rolnej,
* uwłaszczenia, sprawy działek dożywotnich za rentę i własności gruntów pod budynkami,
* ochrona gruntów rolnych ( decyzje o zgodzie na wyłączenie z użytkowania rolniczego),
* wymiar opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, za "zarząd trwały",
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
* uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenu,
* przekazywanie mienia ze Skarbu państwa za mienie pozostawione na Wschodzie,
* przekazywanie mienia osobom prawnym w związku z ich roszczeniami,
* udostępnianie informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych geodetom i firmom geodezyjnym;


Wydział Komunikacji i Dróg :

Drogi ul. Wigury 12
kier. M.Osowski
tel.95- 748 3690
fax 95-748 3790

e-mail : drogi@powiat-miedzychodzki.pl
czynny w godz. 7 - 15 )

- sprawy :
* dróg powiatowych ,
* współpraca z przewoźnikami,
* zezwolenia na przewozy osób (nie taksówki) na terenie powiatu,
* zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach pow. i gminnych,
* upoważnienia dla stacji kontroli pojazdów,
* upoważnienia dla diagnostów,

Komunikacja - (budynek Starostwa - wejście od strony parkingu)
G.Prętkowska
tel.95-748 8751 lub - 53
fax 95-748 8754
e-mail : komunikacja@powiat-miedzychodzki.pl
czynne w poniedz.i czwartki: 9- 15, wtorki-piątki : 8 - 14

- sprawy :
* rejestracja pojazdów,
* wydawanie nowych i wymiana praw jazdy,
* wydawanie kart pojazdu dla sprowadzonych z zagranicy,
* wpisy w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu,
* świadectwa kwalifikacyjna dla kierowców,
* zezwolenia do prowadzenia szkoleń kierowców,
* ewidencja instruktorów nauki jazdy ;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :
kierownik - M.Figlarz
tel.95-7488720
fax 95-7482430
e-mail : srodowisko@powiat-miedzychodzki.pl

- sprawy z zakresu : prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki rolnej i leśnej, gospodarki odpadami,np.:
* wydawanie kart wędkarskich,
* rejestracja łodzi rybackich,
* pozwolenia wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, na ścieki, na korzystanie z wód do celów rybackich, na wykonanie budowli wodnych) ,
* dzierżawienie obwodów łowieckich,
* zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
* plany urządzenia lasów poza Skarbem Państwa, cechowanie drewna pozyskanego z tych lasów, nadzór nad tymi lasami,
* zezwolenia na odstrzał i odłów redukcyjny zwierzyny,
* zezwolenia na charty rasowe i mieszane,
* uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji lub obiektu budowlanego mogącego pogorszyć stan środowiska,
* oskarżyciel publiczny w sprawach o złamanie przepisów ochrony środowiska,
* decyzje o nadaniu uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
* kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
* rejestr pomników przyrody,
* koncesje na wydobywanie kopalin ( na mniejszą skalę, do 2 ha),
* sprawy reproduktorów i rozrodu zwierząt gospodarskich,Wydział Spraw Obywatelskich :
I.Klapczyński
tel. 95-74887 39
e-mail : kryzysowe@powiat-miedzychodzki.pl


- sprawy :
* sprawy zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
* pozwolenia na zbiórki publiczne na terenie powiatu,
* zezwolenia związane z organizowaniem imprez masowych,
* sprawy obronności

* zgłoszenia rzeczy znalezionych,
* zgody na sprowadzanie zwłok z zagranicy,
* nadzór nad przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
* współdziałania z Radą Społeczna SP ZOZ;Wydział Oświaty, Kultury i Sportu :
kierownik : D.Nowak
tel. 95-7488719
e-mail : oswiata@powiat-miedzychodzki.pl

- sprawy :
* sprawy szkół ponadgminnych (ponadgimnazjalnych) i specjalnych,
* sprawy kultury, ruchu artystycznego, bibliotek,
* sprawy sportu, sportu szkolnego, klubów sportowych,
* stowarzyszenia kultury fizycznej ,
* oznakowanie zabytków, powiadomienia o znaleziskach archeologicznych,


Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych :
T. Wienke i A.Halasz
tel. 95-7488726
fax 95-7482430
e-mail : promocja@powiat-miedzychodzki.pl

- sprawy :
* opracowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych,
* przyjmowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących potencjał gospodarczy, firmy, podmioty obsługi ruchu turystycznego,
* współpraca ze środowiskiem agroturystycznym, popularyzacja turystyki,
* współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie promocji powiatu,
* wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (przez przekazywanie informacji o przepisach, szkoleniach, ofertach kooperacyjnych),
* współpraca zagraniczna,
* punkt informacyjny Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa (nt. poręczeń kredytowych)
* prowadzenie zamówień publicznych, inwestycji powiatowych


Powiatowy Rzecznik Konsumentów :
Miłosz Kiełczewski
tel. 95-7488738
e-mail : rzecznik@powiat-miedzychodzki.pl

* udziela porad i informacji dla konsumentów oraz w zakresie prawa pracy dla obywateli :
w Biurze we wtorki , w godz. : 7:30 - 15:30 oraz telefonicznie : tel. kom. 603 954 044, w poniedz., środy - piątki w godz. 8 - 10;
* wytacza powództwo na rzecz konsumentów w trybie określonym przepisami prawa,
* inicjuje zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,

* współdziała z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności :
Przewodnicząca - Ewa Silewicz
tel.95-7488724
e-mail: zoon@powiat-miedzychodzki.pl
* wszystkie sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności (do celów nierentowych)

*Wydz. Finansowy
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piechowiak
tel. 95-7488718,- 21 lub -25
e-mail : skarbnik@powiat-miedzychodzki.pl

*Wydz. Organizacyjny
Sekretarz Powiatu - Małgorzata Dorota Kiełbasa
tel. 95-7488715
fax 95-7482430
e-mail : sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl

oraz pozostałe komórki organizacyjne Starostwa :
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
A.Napierała
tel.95-7488734
e-mail : kontrola@powiat-miedzychodzki.pl

Stanowisko Pełnomocnika ds. informacji niejawnych
Biuro Rady Powiatu
K. Talarek
tel. 95-7488742
e-mail : rada@powiat-miedzychodzki.pl